DYREKTOR MUZEUM IM. PRZYPKOWSKICH

W JĘDRZEJOWIE

OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG

NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność Powiatu Jędrzejowskiego w użyczeniu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie przy pl. T. Kościuszki 7-8 o powierzchni użytkowej 122 m2 na okres przekraczający 3 lata.

Przetarg zostanie przeprowadzony w formie przetargu nieograniczonego ustnego.

Opis nieruchomości: Działka gruntu nr 241 położona w centrum miasta przy pl. T. Kościuszki, w terenie zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz usługowo - handlowo - administracyjnej. Działka posiada kształt regularny zbliżony kształtem do prostokąta. Od strony południowej przylega do ronda przy pl. T. Kościuszki. Nieruchomość zabudowana jest murowanym budynkiem 2 - kondygnacyjnym.

Nie wyodrębniony lokal będący przedmiotem oddania w najem zlokalizowany jest na parterze budynku w sąsiedztwie Muzeum. Lokal jednopokojowy. Wejście do lokalu bezpośrednio z korytarza budynku oraz od strony dziedzińca. Okna lokalu wychodzą na stronę południową, północną  i zachodnią, na parking od strony północnej zlokalizowanego na dziedzińcu Muzeum.

Przeznaczenie: na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie który przewiduje funkcję: - usług administracyjnych, gospodarczych i handlu (Uchwała Nr VII/67/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 czerwca 2011 r., zachowuje aktualność). Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Infrastruktura techniczna terenu nieruchomości – energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, centralne ogrzewanie, instalacja odgromowa.

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu za najem lokalu użytkowego będącego przedmiotem postępowania wynosi 40zł/m² netto (słownie złotych: czterdzieści 00/100). Do w/w stawki należy doliczyć podatek VAT. Do czynszu doliczane będą opłaty ryczałtowe za dostarczone media (energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda i kanalizacja).

Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2015o godz. 11.00 w siedzibie Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie przy pl. T. Kościuszki 7-8, sala konferencyjna.

Wadium wnoszone w pieniądzu (w formie wpłaty gotówkowej) wynosi 976 zł. Należy je wpłacić na konto Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie: PKO BP w Jędrzejowie nr 82 1020 2733 0000 2102 0003 9552 w terminie do 18 marca 2015 r. włącznie.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny pierwszego czynszu uczestnikowi, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się wpłacone wadium, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Na przetarg należy zgłosić się z dowodem wpłaty wadium.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wpłacą wadium w formie
i terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Powiatu w Jędrzejowie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca winna stawić się, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, do zawarcia umowy najmu, w przeciwnym wypadku Dyrektor Muzeum odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Organizator przetargu bez podania przyczyny może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia.

Organizator przetargu zastrzega, iż podmioty przystępujące do przetargu nie mogą prowadzić działalności uciążliwej dla funkcjonowania Muzeum.

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości udziela Rafał Zaczkowski, pl. T. Kościuszki 7-8, tel. 41 386 24 45 w. 14.

                                           

 Dyrektor Muzeum im. Przypkowskich,

Dyrektor Buskiego Samorządowego Centrum Kultury

oraz

Kierownik Galerii Zielona w Busku Zdroju zapraszają na otwarcie wystawy

16 stycznia 2015 o godz. 18.00

Pawilon wystawowy Muzeum

 

10903899 526894850747347 150242579525332773 o

 

Dnia 06.01.2015 (Trzech Króli) Muzeum jest nieczynne.

 

 

Informujemy, iż 31 grudnia 2014 Muzeum będzie czynne do godz. 13.00 (ostatnie wejście o godz. 12.00).

 

 

W dniach 24-28 grudnia Muzeum - nieczynne

 

Informujemy iż 24-28 grudnia 2014 r. stała ekspozycja muzealna będzie nieczynna.

Zapraszamy w tych dniach na wystawę czasową pt. "Jędrzejowskie Szopki Bożonarodzeniowe",  

w godz. 10.00-14.00.